ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ NGC

Προσφορά από: 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ NGC | 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ME ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΑΤΑ COVID-19

 

Με ήπια αντισηπτική δράση. Εφαρμογή με νερό. Προστίθεται αυτούσιο στα χέρια. Γίνεται μάλαξη των χεριών και τέλος καλό ξέπλυμα με νερό. Περιέχει γλυκερίνη για την προστασία του δέρματος των χεριών. Συνίσταται για καθημερινή χρήση. Η υγιεινή των χεριών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης μικροβίων και ιών στο νοσοκομειακό περιβάλλον αλλά και γενικά στην κοινότητα. Σε αυτά τα παθογόνα συμπεριλαμβάνεται ο νέος κορονοϊός COVID-19.  Το πλύσιμο των χεριών είναι ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης.

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο
31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP):

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης :  2310 781951   Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777

Εμπορική  Ονομασία ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

                                                         

1.2          Συναφείς   προσδιοριζόμενες χρήσεις  της ουσίας η του μείγματος  και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις

Καθαριστικό  Χεριών

1.3 Στοιχεία   του Προμηθευτή  του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία

ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

10ον Χλμ  ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς

Τηλ. :2310781951 -  Fax : 2310 783523

2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Ταξινόμηση του μείγματος

Ταξινόμηση    σύμφωνα  με τον κανονισμό 1272/2008

GHS07 : Ερεθισμός των οφθαλμών , Κατηγορία κινδύνου 2 , Η 319

Ερεθισμός   του δέρματος , κατηγορία κινδύνου 2, Η 315

GHS05 : Σοβαρή  οφθαλμική βλάβη , Κατηγορία κινδύνου 1 , Η 318

Στοιχεία  επισήμανσης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ    ΛΕΞΗ  :  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Περιέχει  : Αλκυλοβενζολοσουλφονικό Νάτριο ,Λαουροαιθεροσουλφονικό  Νάτριο, Διαιθανολαμίδιο Λιπαρών Οξέων

Δηλώσεις  Επικινδυνότητας  Η

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Δηλώσεις Προστασίας Ρ

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας προστασίας ματιών / προσώπου

P305 +351 +338: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεχίσει το ξέπλυμα

P501Διάθεση  του περιεχομένου / περιέκτη   σύμφωνα   με τους τοπικούς  / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνείς  κανονισμούς

Περιέχει  : : limonene  ; Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση, 2-Μέθυλο-ισοθειαζολιν-3-όνη :

                   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Άλλοι  κίνδυνοι 

Δέν πληρούνται τα κριτήρια  του  PBT και του  vPvB criteria (not vPvB).

Αποκλειστικη διανομη ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ. : 2810861861